• کشت سلولی
  • استخراج سلولهای بنیادی
  •  رنگ آمیزی
  • تستهای سمیت
  • تمایز به سلولهای استخوانی و چربی
  • بررسی چسبندگی ALP & ca assay
 • ثبت سفارش
 • خدمات عمومی
  • التراسونیک
  • روتاری
  • پرتوتابی
  • دستگاه استخراج مواد مخدر
  • تستهای غربالگری  و تایید مواد مخدر (مورفین، آمفتامین و متا آمفتامین)

   

 • ثبت سفارش
 • آنالیز دستگاهی
  • کرماتوگرافی گاز GC (یک نمونه)
  • کرماتوگرافی مایع با عملکرد بالا HPLC
 • ثبت سفارش
 • تصویر برداری
  • میکروسکوپ نیروی اتمی AFM
  • میکروسکوپ تونلی روبشی
  • میکروسکوپ فلورسانس
 • ثبت سفارش
 • آنالیز مواد
  • آنالیز حرارتی همزمان STA
  • آنالیز عنصری موادCHNS-O
  • کوره با درمای بالا
  • الکتروریسی 
 • ثبت سفارش
 • آنالیز غلظت
  • تست الایزا
  • اسپکتروفتومتری (بررسی طیف از ناحیه 200 تا 900 نانومتر)
  • اسپکتروفتومتری (جذب در یک طول موج )
  • نانو دراپ(Nano Drop)
 • ثبت سفارش
 • بیوشیمی
 •  

  • اندازه گیری میزان پروتئین خون
  • اندازه گیری آلبومین
  • اندازه گیری بیلی روبین توتال و مستقیم
  • (ALT(SGPT
  • LDH
  • CPK
  • آمیلاز
  • گاما گلوتامیل ترنسفراز(GGT)
  • اندازه گیری فلزات با روش جذب اتمی
  • اندازه گیری ویتامینها به روش HPLC
  • MDA مالون دی آلدئید
  • لیپاز
  • اندازه گیری Hb A1c
  • اندازه گیری هر کدام از آپو لیپو پروتئینها
  • اسید فسفاتاز قلیائی(ACP)
  •  (AST(SGOT

   

   

 • ثبت سفارش
 • بیوشیمی
 •  

  • اندازه گیری قند خون
  • تعیین مقدار اوره
  • تعیین مقدار کراتی نین
  • تعیین اسید اوریک
  • تری گلیسرید
  • کلسترول خون
  • HDL-C خون
  • VLDL-C خون
  • اندازه گیری سدیم خون
  • اندازه گیری پتاسیم خون
  • تعیین کلسیم 
  • تعیین فسفر
  • اندازه گیری آهن
  • اندازه گیری ظرفیت اتصال آهن
  • ترنسفرین
 • ثبت سفارش
 • ملکولی
  • استخراج RNA و DNA
  • بررسی کیفیت و کمیت
  • طراحی پرایمر و بهینه سازی شرایط PCR
  • سنتز cDNA
  • بررسی بیان ژنی
  • وستر بدون بلات
  • وسترن بلات
  • تصویر برداری توسط دستگاه GEL DOC
 • ثبت سفارش

تماس با ما

آدرس :ایران-تهران-خیابان ایتالیا - حد واصل خیابان وصال شیرازی و خیابان قدس - پلاک 41

تلفن:982188996828+

فکس: 982188996828+