Gas chromatography

Name set : Gas chromatography

Model : 7820a

Company : Agilent /USA

 

   
 
    معرفی دستگاه
 
  oکروماتوگرافی گازی از تکنیک های کروماتوگرافی است که جهت جداسازی ترکیبات آلی فرار به کار می رود. اجزای سازنده یک نمونه تبخیر شده در نتیجه تقسیم بین فاز گازی و فاز ساکن، یکی بعد از دیگری جدا می شوند. سپس توسط آشکارساز شناسایی شده و اطلاعات به واحد ارزیابی داده ها منتقل میگردد .خروجی که یک کروماتوگرام است رسم می شود تعداد پیکها معادل تعداد اجزای جداسازی شده در نمونه است. و سطح زیر پیک برابر مقدار آن اجزا می باشد. در كروماتوگرافي گازي، فاز متحرك يك گاز است. فاز ساكن يك مادة جاذب جامد يا مايع پوشش داده شده و يا داراي پيوند با يك جامد بر روي ديواره ستون است. اگر فاز ساكن جامد باشد، روش را (GLC)و اگر فاز ساكن مايع باشد، روش را كروماتوگرافي گاز- مايع (GSC) كروماتوگرافي گاز- جامد بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد. GLC مي نامند. هر چند هر دو روش در تجزيه به كار مي روند ولي بر اساس تقسيم آنها بين دو فاز مايع و گاز است. نمونه در فاز GLC جدا شدن اجزاي يك نمونه فرار در متحرك حل شده و فاز ساكن يك مايع ديرجوش است كه به صورت لاية نازكي بر روي ذرات يك جامد گسترده شده است. كروماتوگراف گازي از قسمت هاي زير تشكيل شده است.
 

قابلیت های قابل ارائه دستگاه

 

 

جداسازي و شناسائي برخي از تركيبات آلي تعيين ساختار تركيبات آلي در لاستيك آناليز برخي داروهاي نانو ذرات  

 

 

 

 

 زمینه های   کاربردی

 

     
  نانوتکنولوژی / علوم پایه / شیمی و مهندسی شیمی / مهندسی مکانیک / علوم پایه پزشکی / پزشکی قانونی / علوم دارویی
         
         
   
 
         
 
   

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

تماس با ما

آدرس :ایران-تهران-خیابان ایتالیا - حد واصل خیابان وصال شیرازی و خیابان قدس - پلاک 41

تلفن:982188977101+

فکس: 982188962176+