پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت

مجموعه استانداردهای ایزو بدین منظور تدوین شده اند تا سازمان ها را از هر نوع و در هر اندازه ای که باشند در استقرار و اجرای مؤثر سیستم های مدیریت کیفیت یاری دهند. اجرای الزامات سیستم مدیریت کیفیت در هر سازمانی، توانایی آن را در ارائه محصولات و خدماتی که دلخواه مشتری باشد، برآورد می کند و هدف از استقرار این سیستم، افزایش رضایت مشتریان است. بدهیی است که برای راهبری و اداره موفق یک سازمان باید آن را به گونه ای نظام مند و شفاف هدایت و کنترل کرد. این موفقیت می تواند در پرتواستقرار و برقرار نگهداشتن سیستم مدیریتی باشد که برای بهبود پیوسته سازمان طراحی شده است و در عین حال به نیازهای مشتریان درون سازمانی و برون سازمانی توجه می کند. برای استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد های ایزو  باید وضعیت موجود، نقاطضعف ، نقاط قوت و تطابق سازمانی را شناسایی و با این استانداردهامقایسه کرد.  آزمایشگاه جامع تأکید می کند که یک سازمان به تعیین، اجرا، مدیریت، بهبود مستمر و اثر بخشی فرایندهاییی که در سیستم مدیریت کیفیت مورد نیاز است، اهمیت می دهد و تأثیر متقابل این فرایندها را به منظور به دست اوردن اهداف سازمان مدیریت می کند. استقرار سیستم مدیریت کیفیت حائز اهمیت ویژه ایی از نقطه نظر تعیین اعتبار نتایج ، نظم درون سازمان پاسخگویی بهتر به مراجعین و در مجموع ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی می باشد.

از این رو آزمایشگاه جامع تحقیقات اقدام به طراحی و پیاده سازی تمامی قسمت های آزمایشگاه بر اساس استانداردهای ISO9001 ، ISO10002 و GLP نموده است و در گام بعدی به منظور ارتقاء سطح کیفیت خدمات و کسب اعتبار بین المللی تصمیم به اخذ گواهینامه بین المللی ISO/IEC17025 در زمینه ارائه خدمات آزمایشگاهی دارد.

در ادامه اشاره به اهمیت این استاندارد خواهیم داشت :

در حال حاضر استاندارد بين الملليISO/IEC 17025  که در نتيجه تجربيات وسيع حاصل از اجرايISO/IEC Guide 25 و استاندارد اروپايي EN45001 تهيه شده است، جايگزين هر دوي آنها شده است. اين استاندارد شامل کليه الزاماتي است که آزمايشگاه هاي آزمون و کاليبراسيون بايد آنها را برآورده سازند تا بتوانند اثبات کنند که يک سيستم کيفيت را به کار گرفته و از نظر فني صلاحيت داشته و قادر به فراهم آوردن نتايج معتبر ‌مي باشد 2]و[1.

مراجع تأييد صلاحيت که صلاحيت آزمايشگاه‌هاي آزمون و کاليبراسيون را به رسميت مي‌شناسد، بايد اين استاندارد را به عنوان مبناي تأييد صلاحيت خود قرار دهند. آزمايشگاه هايي که بخشي از يک سازمان بزرگتر مي‌باشند يا خدمات ديگري هم ارايه مي‌نمايند، قادر به اجراي سيستم کيفيتي هستند که با استانداردهاي ISO9001 يا ISO9002 و نيز با اين استانداردهاي ذکر شده  كه مرتبط با گستره خدمات آزمون و کاليبراسيون که در سيستم کيفيت آزمايشگاه منظور شده است، در نظر گرفته مي‌شود. آزمايشگاه هاي آزمون و کاليبراسيوني که الزامات  ISO 17025را برآورده نمايند، خودبه‌خود الزامات استانداردهاي ISO 9001 و ISO 9002 را نيز برآورده خواهند نمود. با اين حال گواهي انطباق با استانداردهاي ISO 9001 و ISO 9002 به تنهايي حاکي از صلاحيت آزمايشگاه در فراهم آوردن و ارائه داده‌ها و نتايج فني معتبر نخواهد بود] 4 و [3.

در صورتي که آزمايشگاه‌ها الزامات استاندارد ISO 17025 را برآورده نمايند و توسط مراجعي که داراي موافقت نامة شناسايي متقابل با مراجع هم تراز خود در ساير کشورهاي استفاده کننده از اين استاندارد هستند، تأييد صلاحيت شوند، پذيرش نتايج آزمون و کاليبراسيون کشورها آسان خواهد شد. به کارگيري اين استاندارد همکاري بين آزمايشگاه ها و ساير سازمان‌ها را تسهيل و به تبادل اطلاعات، تجارب و نيز هماهنگ کردن استانداردها و روش‌هاي اجرايي کمک مي‌کند.

مسئوليت هر آزمايشگاه اين است که فعاليتهاي آزمايش و کاليبراسيون خود را به نحوي انجام دهد که الزامات اين استاندارد رعايت شود و خواسته‌هاي مشتريان، مراجع قانوني يا سازمانهايي که آزمايشگاهها را به رسميت مي‌شناسند، نيز برآورده گردد. اين استاندارد شامل دو بخش الزامات مديريتي و الزامات فني مي‌باشد. برآورده شدن اين دو به معني داشتن صلاحيت بر اساس  ISO 17025 است.

 

 الزامات بخش مديريتي

الزامات مديريتي شامل موارد زير است:

 1. سازماندهي و نحوه آن.
 2. سيستم کيفيت مديريت.
 3. کنترل مدارک.
 4. بازنگري درخواست‌ها، پيشنهادها و قراردادها.
 5. واگذاري آزمون و کاليبراسيون به پيمانکاران فرعي.
 6. خريد خدمات و ملزومات.
 7. ارائه خدمات به مشتريان.
 8. اقدامات پيشگيرانه.
 9. کنترل سوابق.
 10. مميزي‌هاي داخلي.
 11. بازنگري‌هاي مديريتي.
 12. شكايات.

هر يک از موارد فوق داراي روشهاي عملياتي و اجرايي خاص خود و رويه‌هايي مي‌باشد که هر آزمايشگاه ملزم به رعايت آن در چارچوب‌هاي تعريف شده مي‌باشد.

 

الزامات بخش فني

بخش الزامات فني شامل موارد زير است:

 1. کارکنان.
 2. جايگاه و شرايط محيطي کار.
 3. روشهاي آزمون و کاليبراسيون و صحه گذاري بر روشها.
 4. تجهيزات و امکانات.
 5. نمونه‌برداري.
 6. جابجايي اقلام مورد آزمون و کاليبراسيون.
 7. تضمين کيفيت نتايج آزمون و کاليبراسيون.
 8. گزارش‌دهي نتايج.

در اين خصوص نيز روشهاي اجرايي و عملياتي جهت برقراري الزامات وجود دارد. آزمايشگاه در منظر کلي و عمومي بايد کارکنان مديريتي و فني داشته که داراي اختيارات و منابع لازم براي انجام وظايف خود باشد و وقوع هر انحرافي را از سيستم کيفيت يا از روشهاي اجرايي مربوط به انجام آزمونها و يا کاليبراسيون شناسايي کنند و اقداماتي براي پيشگيري يا به حداقل رساندن اين انحرافات انجام دهند. ترتيب آزمايشگاه ها بايد طوري باشد که بتواند از اين كه مديريت و کارکنان آن از هر گونه فشار و تأثيرپذيري نابجاي تجاري، مالي و غيرة داخلي و خارجي که اثر نامطلوبي بر کيفيت کار آزمايشگاه داشته باشد، اطمينان حاصل كنند.

آزمايشگاه بايد خط مشي‌ها و روش‌هاي اجرايي داشته باشد که بر اساس آن بتواند از حفاظت اطلاعات محرمانه و حقوق مالکيت معنوي مشتريانش اطمينان داشته باشد. همچنين آزمايشگاه بايد خط مشي‌ها و روشهاي اجرايي داشته باشد که بر اساس آن بتواند از دخالت در هر نوع کاري که باعث کاهش اعتماد به صلاحيت، بي‌طرفي، درستي قضاوت يا درستي عمل آن گردد جلوگيري نمايد. آزمايشگاه بايد سازمان و ساختار مديريتي آزمايشگاهي، جايگاه در سازمان اصلي و روابط ميان مديريت کيفيت، عمليات فني و خدمات پشتيباني را تعيين نمايد.

همچنين آزمايشگاه بايد مسئوليت، اختيارات و روابط ميان تمامي کارکنان را تعيين کند كه بر کيفيت آزمونها و يا کاليبراسيون تأثير گذار است و بوسيله اشخاصي آشنا با روش‌هاي آزمون، روش‌هاي اجرايي مربوط با اهداف هر آزمون و نيز ارزيابي نتايج داشته و نظارت کافي بر کارکنان انجام دهندة آزمايش و کاليبراسيون، از جمله کارورزان داشته باشد.

آزمايشگاه بايد مديريت فني داشته باشد که مسئوليت کلي عمليات فني و فراهم کردن منابع لازم براي حصول اطمينان از کيفيت مورد نياز عمليات آزمايشگاهي را بر عهده گيرد. آزمايشگاه بايد يکي از کارکنان را به عنوان مدير کيفيت منصوب نمايد که صرفنظر از ساير وظايف و مسئوليتهاي وي، مسئوليت و اختيارات معيني داشته باشد. براي حصول اطمينان از اين که سيستم کيفيت در آزمايشگاه اجراء و در تمام اوقات رعايت مي‌شود، مدير کيفيت بايد به عالي‌ترين سطح مديريتي که تصميم‌گيري در مورد خط مشي و منابع آزمايشگاه در آن سطح انجام مي‌گيرد، دسترسي مستقيم داشته باشد. آزمايشگاه بايد جانشين‌هايي براي کارکنان کليدي مديريت تعيين نمايد ]5[.

 

  سيستم کيفيت آزمايشگاه

آزمايشگاه بايد يک سيستم کيفيت متناسب با گسترة فعاليت‌هاي خود ، اجرا نموده و برقرار نگه دارد. آزمايشگاه بايد خط مشي‌ها، سيستم‌ها، برنامه‌ها، روش‌هاي اجرايي و دستورالعمل‌هاي خود را تا حدي که براي تأمين کيفيت نتايج آزمون ضروري باشد، مستند سازد. مستندات سيستم بايد به کارکنان ذيربط اطلاع داده شود. خط مشي‌ها و اهداف سيستم کيفيت آزمايشگاه بايد در يک نظامنامة کيفيت تعيين گردد. اهداف کلي بايد در يک بيانيه خط مشي کيفيت مدون شود و بيانيه به امضاي بالاترين مقام اجرايي برسند. اين بيانيه حداقل بايد شامل موارد زير باشد:

 1. تعهد مديريت آزمايشگاه نسبت به اعمال رويه عرضه‌اي خوب و نيز کيفيت خدمات آزمايش و کاليبراسيون ارائه شده به مشتريان.
 2. بيانيه مديريت درباره استاندارد خدمات آزمايشگاه.
 3. آزمايشگاه بايد کليه کارکنان مرتبط با فعاليتهاي آزمايش را با مستندات کيفيت آشنا ‌سازد و خط مشي‌ها و روش‌هاي اجرايي را در کار خود اعمال ‌نمايد.
 4. تعهد مديريت آزمايشگاه در مورد برآورده کردن الزامات.

مستندسازي مدارک و کنترل آن، تصويب و صدور مدارک، ارائه خدمات به مشتريان، الزامات فني و نحوه اجراي آن، دستورالعمل‌هاي مستند شده و شرايط محيطي و عملي آزمايشگاه، تجهيزات، خريد ملزومات و غيره بصورت جزء اين استاندارد رويه و دستورالعمل‌هاي خاص خود را دارد.

 

مزاياي اخذ استاندارد ISO17025

برخي از مزاياي اخذ اين استاندارد عبارتست از:

 1. ارتقا سطح آزمايشگاه‌هاي عضو و كسب اعتبار بين‌المللي.
 2. افزايش اطمينان از صحت نتايج ارايه شده توسط آزمايشگاه‌ها.
 3. كسب اطمينان از كاليبره شدن مستمر تجهيزات آزمايشگاه‌ها.
 4. تسهيل همكاري ميان آزمايشگاه‌ها و ساير سازمانها.
 5. استاندارد كردن روشهاي اجرايي و مديريتي آزمايشگاه‌ها.
 6. ارتقاء سطح مشتري مداري آزمايشگاه‌ها.
 7. امكان پذيرش آزمايشگاه‌ها به عنوان آزمايشگاه مرجع از طرف موسسه استاندارد.
 8. امكان ارايه خدمات در سطح بين المللي.
 9. انطباق استانداردهاي ISO 9001-9002 با مقدمات اين استاندارد.

 

خواندن 2644 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

تماس با ما

آدرس :ایران-تهران-خیابان ایتالیا - حد واصل خیابان وصال شیرازی و خیابان قدس - پلاک 41

تلفن:982188996828+

فکس: 982188996828+